Terminy rozliczeń

Do 7 dnia miesiąca:

  • Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.

Do 10 dnia miesiąca:

  • Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – jeżeli składki są opłacane wyłącznie za siebie, (tj. nie zatrudnia się innych osób).

Do 15 dnia miesiąca:

  • Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, (tj. jeżeli zatrudnia się inne osoby).

Do 20 dnia miesiąca:

  • Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),
  • Termin wpłaty zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • Termin wpłaty zaliczki PIT-5L przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Do 25 dnia miesiąca

  • Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),
  • Termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników.

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym:

  • Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym:

  • Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ubiegły rok (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)