Audyt kadrowo-płacowy

Celem audytu kadrowo-płacowego jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości w dokumentacji pracowniczej Klienta. Wczesne wykrycie tych nieprawidłowości zmniejsza ryzyko poniesienia znacznych strat finansowych w przypadku kar nałożonych przez organy kontrolne.

Przedmiotem audytu może być cały obszar kadrowo-płacowy danego podmiotu bądź jedynie jego pewien wycinek (najczęściej kontroli podlegają akta osobowe i prawidłowość naliczania wynagrodzeń).

Nasza standardowa usługa obejmuje sprawdzenie zgodności z przepisami prawa następujących obszarów:

 • przepisy prawa wewnętrznego (regulaminy pracy i wynagrodzeń –analiza ich zgodności z przepisami)
 • akta osobowe (sposób prowadzenia akt, braki i nieprawidłowości w dokumentach)
 • ewidencja czasu pracy (prawidłowość jej prowadzenia i przestrzegania norm czasu pracy w ramach przyjętego u danego pracodawcy systemu czasu pracy)
 • ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wychowawczego
 • naliczanie wynagrodzeń  i innych świadczeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych (w tym naliczanie zasiłków ZUS bądź naliczania podstawy zasiłków wypłacanych bezpośrednio przez ZUS)
 • rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym i PFRON (prawidłowość naliczeń i dokonanych odliczeń oraz terminowość wpłat).

 

  AUDYT KADRY i PŁACE - Kwestionariusz indywidualnej wyceny:

  * Pola obowiązkowe

  Informacje ogólne:

  Informacje szczegółowe:

  Składniki wynagrodzenia?:stałe zasadniczezmienne akordowe, godzinoweinne jakie?

  Jak wykonywane są przelewy?:wewnętrznie przez firmęzlecone do biura rachunkowegoinne jakie?

  Gdzie jest świadczona praca przez zatrudniane osoby?:w krajuza granicąw kraju i za granią

  Czy badanie będzie obejmowało sprawdzanie skonsolidowane?:Polskakraje Unii Europejskiejz poza Unii Europejskiej

  Ewidencja nieobecności, urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności prowadzona?:wewnętrznie przez firmęzlecone do biura rachunkowegoinne jakie?

  Czy w firmie utworzony jest ZFŚS?:TakNie

  Czy w firmie prowadzone są regulaminy pracy, wynagrodzenia, ZFŚS?:TakNie

  Czy firma zatrudnia osoby na podstawie powołania, kontraktów menadżerskich?:TakNie

  Kto prowadził kadry i płace wcześniej?:wewnętrznie przez firmęzlecone do biura rachunkowegoinne jakie?

  Osoba do kontaktu*:

  [recaptcha]
  REGULAMIN, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu uzyskania porady.
  Zostałem poinformowany, iż:

  1. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu może skutkować brakiem możliwości realizacji celu

  2. W każdej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularz dostępnego tutaj

  3. Administratorem zebranych danych osobowych jest PROXIMA S.C. B. Polański, D. Polańska z siedziba w Nowym Sączu ul. Ogrodowa 99a

  4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania porady na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

  6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.

  7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  8. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.