Windykacja

Windykacja przez naszą firmę prowadzona jest na każdym etapie – od polubownej, przez sprawy sądowe, po doradztwo w związku z dokumentowaniem nieściągalności długu. Świadczymy usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz masowych.

Firmy dokonujące sprzedaży z odroczonym terminem płatności na co dzień spotykają się z problemem niespłaconych należności. W większości przypadków są to krótkotrwałe poślizgi, które nie stanowią zagrożenia dla płynności wierzyciela. W praktyce większość przedsiębiorców działających we współczesnej rzeczywistości gospodarczej niestety, ale ma poważne problemy z opóźnieniami płatności lub nawet brakiem spłaty należności od swoich kontrahentów. Im więcej takich niespłaconych zobowiązań, tym bardziej płynność firmy ulega zachwianiu. Nieściągnięte należności mogą wtedy poważnie utrudniać firmom prowadzenie działalności gospodarczej a w konsekwencji grozić utratą płynności finansowej.

Oferowana przez nas usługa windykacyjna przebiega w trzech etapach:

 

  1. Postępowanie polubowne (przedsądowe).

W ramach tego etapu podejmujemy szereg czynności zmierzających do nawiązania kontaktu z dłużnikiem i skłonienia go do dobrowolnej spłaty należności. Ustalamy składniki majątkowe dłużnika, mogące stanowić przedmiot zabezpieczenia lub przedmiot ewentualnej egzekucji. Przygotowujemy niezbędny materiał procesowy na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego (np. pisemne wezwanie, czy pisemne uznanie długu na potrzeby ewentualnego postępowania nakazowego, stosownie do art. 485 § 1 pkt. 3 k.p.c. ).

Podejmujemy również czynności zmierzające do uzyskania zabezpieczenia windykowanej należności (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenie, akredytywa, przewłaszczenie na zabezpieczenie).

Działania prowadzone na etapie windykacji przedsądowej najczęściej kończą się odzyskaniem należności. Jeżeli jednak ten etap nie zakończy się sukcesem w ciągu 2 – 4 tygodni od jego rozpoczęcia podejmujemy działania w ramach kolejnego etapu, tj. windykacji sądowej. Zaznaczyć należy, że jeżeli według oceny naszych specjalistów sytuacja tego wymaga – lub jeżeli takie jest życzenie klienta – sprawa jest od razu kierowana do windykacji sądowej, bez uprzedniego przejścia przez etap windykacji polubownej.

 

  1. Postępowanie sądowe.

Na tym etapie podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego    lub upominawczego) oraz służące zaopatrzeniu uzyskanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności. W postepowaniu sądowym nasi prawnicy reprezentują Państwa podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.

 

  1. Postępowanie egzekucyjne.

Na tym etapie przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji. Skuteczność i czas trwania egzekucji komorniczej zależy nie tylko od zbadania stanu majątkowego dłużnika, ale również od aktywności organów egzekucyjnych (komornika sądowego). Reprezentując Państwa interesy czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby organy egzekucyjne prowadzące egzekucję przejawiały stosowną aktywność. Nasza skuteczność w postepowaniu egzekucyjnym wynika przede wszystkim ze stosowania bogatego instrumentarium środków prawnych, takich jak między innymi:

  • postępowanie wyjawieniowe
  • przymusowe ustanowienie rozdzielności majątkowej dłużnika oraz postępowanie o podział majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka
  • sądowe postępowanie przeciwko wspólnikom spółek osobowych oraz członkom zarządu dłużnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • skarga pauliańska
  • wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka zarządu czy rady nadzorczej oraz pełnomocnika czy prokurenta

Wynagrodzenie firmy windykacyjnej ustalane jest na zasadzie prowizji od ściągniętego długu. W tej sprawie zawierane są indywidualne umowy.

Wynagrodzenie zależy od następujących czynników :

  • wysokości kwoty wierzytelności, ogólnie przyjętą zasadą, jest ustalanie niższego procentu od wysokich kwot zadłużenia
  • kwalifikacja stopnia trudności sprawy,

Na rynku tego typu usług wynagrodzenie procentowo waha się od 5% do 30 % kwoty zadłużenia.