Audyt finansowy

Celem badania sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, której sprawozdanie finansowe jest badane.

  AUDYT FINANSOWY - Kwestionariusz indywidualnej wyceny:

  * Pola obowiązkowe

  Informacje ogólne:

  Informacje szczegółowe:

  Wartość aktywów razem, w tym:

  Czy podmiot jest wielooddziałowy?:TakNie

  Czy badanie będzie obejmowało sprawdzanie skonsolidowane?:TakNie

  Czy badanie będzie obejmowało sprawdzanie łączne?:TakNie

  Jaki okres będzie objęty badaniem?:12 - m-cyinnyod - do

  Czy jest praktykowane badanie wstępne?:TakNie

  Czy była przeprowadzona kontrola podatkowa za okres objęty badaniem?:TakNie

  Czy jednostka korzysta z ulg podatkowych?:TakNie

  Czy występują sprawy sporne?:TakNie

  Czy istnieje wyodrębniona organizacyjnie jednostka kontroli wewnętrznej?:TakNie

  Czy zmienił się wiodący personel finansowo - księgowy?:TakNie

  Osoba do kontaktu*:

  [recaptcha]
  REGULAMIN, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu uzyskania porady.
  Zostałem poinformowany, iż:

  1. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu może skutkować brakiem możliwości realizacji celu

  2. W każdej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularz dostępnego tutaj

  3. Administratorem zebranych danych osobowych jest PROXIMA S.C. B. Polański, D. Polańska z siedziba w Nowym Sączu ul. Ogrodowa 99a

  4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania porady na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

  6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.

  7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  8. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.