Sporządzanie biznesplanów

Oferta skierowana jest dla osób planujących rozpoczęcie działalności w segmencie małych i średnich firm. Biznes Plan   to doskonała forma sprawdzenia swoich założeń inwestycyjnych. Naszą ofertę kierujemy głównie dla początkujących inwestorów, którzy potrzebują biznes planu w celu realnej oceny planowanego przedsięwzięcia. Biznes plany sporządza się głównie w celu pozyskania środków z zewnętrznych źródeł na inwestycję. Bardzo często banki wymagają przedstawienia biznes planu, który zobrazuje w jaki sposób firma zamierza zrealizować swój pomysł i jak to się przełoży na zyski i możliwość spłaty rat kredytu.

Biznesplan jest niezbędnym narzędziem przy:

 • rozpoczęciu działalności
 • zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem
 • zarządzaniu projektami inwestycyjnymi
 • pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania
 • pozyskiwaniu inwestorów
 • restrukturyzacja firmy
 • oferujemy stworzenie kompletnego biznesplanu

Biznesplan zawiera:

 • opis przedsięwzięcia
 • analizę rynku i strategię marketingową
 • koszty realizacji projektu
 • lokalizację inwestycji
 • strukturę organizacyjną przedsięwzięcia
 • plan finansowy (plan przychodów, kosztów, wyników, nakładów i źródeł ich finansowania oraz plan przepływów pieniężnych)
 • ocenę ekonomiczno-finansową
 • ocenę potencjalnych efektów projektu

Gwarantujemy:

 • współpracę z ekspertami tworzącymi biznesplan
 • wersję biznesplanu, możliwą do edycji i modyfikacji
 • pomoc w rozmowach z bankami przy omawianiu biznesplanu

Biznes plan składa się z:

części opisowej, w której znajdują się następujące rozdziały:

 • Streszczenie.
 • Podstawowe dane o firmie.
 • Opis produktu/usługi.
 • Opis właściciela.
 • Analiza rynku i konkurencji.
 • Plan marketingowy.
 • Plan operacyjny.
 • Plan zatrudnienia.
 • Analiza SWOT.

oraz z części analitycznej – obliczeniowej z rozdziałami typu:

 • Harmonogram finansowo-rzeczowy.
 • Nakłady inwestycyjne.
 • Plan przychodów.
 • Plan kosztów operacyjnych.
 • Amortyzacja.
 • Rachunek Zysków i Strat.
 • Przepływy pieniężne.
 • Bilans.
 • Kapitał obrotowy.
 • Źródła finansowania inwestycji.
 • Obsługa zadłużenia (kredyt).
 • Analiza NPV i IRR.
 • Analiza wskaźnikowa.
 • Analiza wrażliwości.

Przygotowujemy również wnioski i biznes plany umożliwiające otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej. Oferta biura PROXIMA obejmuje również dotacje PFRON. Biznes plan oraz wniosek o dofinansowanie wykonywane są przez osobę posiadającą wieloletnie doświadczenie w tego typu projektach

Analizujemy sytuację klienta i przygotowujemy dopasowane do indywidualnych potrzeb, sytuacji i planów rozwiązania, które pomagają realizować cele firmy.