Nadzór księgowy

Nadzór księgowy to alternatywa dla obsługi księgowej obejmująca comiesięczną weryfikację ksiąg na miejscu u Klienta. Podstawowe zadania związane z prowadzeniem księgowości realizowane są przez klienta we własnym zakresie  a  biuro przejmuje na siebie obowiązki głównego księgowego. Na zakres obowiązków biura wynikających z nadzoru księgowego składa się:

 • weryfikacja dokumentacji księgowej prowadzonej w siedzibie klienta pod względem zgodności z przepisami prawa
 • weryfikacja poprawności ujęcia operacji gospodarczej w księgach rachunkowych
 • weryfikacja ewidencji prowadzonych dla celów rozliczania podatku VAT
 • weryfikacja ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych
 • pomoc w przygotowaniu lub sporządzanie deklaracji podatkowych
 • pomoc w przygotowaniu lub sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
 • pomoc w przygotowaniu lub sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • bieżące wsparcie merytoryczne personelu wewnętrznego
 • weryfikację zapisów księgowych wprowadzonych do systemu
 • kształtowanie polityki rachunkowości
 • wprowadzanie oraz nadzór nad realizacją procedur księgowych
 • analizę i weryfikację zestawienia obrotów i sald
 • przygotowanie sprawozdania finansowego wraz z załącznikami
 • przygotowanie deklaracji podatkowych CIT, VAT i innych
 • przygotowanie sprawozdań GUS, NBP

Dzięki tej usłudze możemy pełnić rolę Głównego Księgowego w spółce. Możemy również zaoferować przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość naliczenia zobowiązań podatkowych.