Rozliczanie dotacji UE

Aby ułatwić procedury i skrócić czas poświęcony na realizację i rozliczenie Państwa projektu, oferujemy usługi w zakresie, który obejmuje:

 • przygotowywanie okresowych, wskazanych we wnioskach, sprawozdań, wniosków o płatność pośrednią oraz rozliczeń końcowych
 • reprezentacja podczas kontroli projektów finansowanych z funduszy europejskich
 • controlling na potrzeby bieżącego ustalania planu wydatków
 • przygotowanie wniosków w aplikacji „Generator wniosków” stworzonego na potrzeby dokonywania rozliczeń

Prawidłowe rozliczenie projektu stanowi klucz do sukcesu całego przedsięwzięcia. W związku z powyższym oferujemy Państwu profesjonalną obsługę na poziomie raportowania i rozliczenia dotacji z funduszy europejskich. W ramach tej pomocy:

 • nadzorujemy realizację projektu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie
 • opracowujemy dokumenty wymagane do rozliczenia dotacji (wnioski sprawozdawcze oraz wnioski o płatność pośrednią i końcową),
 • wskazujemy najważniejsze zapisy dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji obowiązującej po podpisaniu umowy o dofinansowanie
 • wspieramy w przygotowaniu dokumentów wymaganych do rozliczenia wniosku, zgodnie z zalecaniami instytucji wdrażających
 • przedstawiamy procedury dotyczące wyboru dostawców/wykonawców towarów i usług, zgodnie z Ustawą PZP lub Kodeksem Cywilnym
 • pomagamy we właściwym oznakowaniu dokumentów oraz oznakowaniu zakupionego sprzętu
 • opracowujemy korespondencje do instytucji wdrażających na rzecz zamawiającego
 • doradzamy w obszarze możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do projektu
 • weryfikujemy dokumentację zgromadzoną w ramach realizacji projektu w zakresie zgodności z wnioskiem, biznesplanem oraz umową o dofinansowanie
 • weryfikujemy i przygotowujemy wspólnie z Partnerem dokumenty do kontroli projektu
 • przygotowujemy Partnera do okresu trwałości projektu, wskazując najważniejsze aspekty