Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

Księgowość Wspólnot i Spółdzielni jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania nieruchomości. Jej prawidłowość umożliwia dokonanie właściwych rozliczeń mediów i kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, jak również przy zachowaniu prawidłowej kontroli nad płatnościami i skutecznej windykacji utrzymanie dostaw mediów i usług do nieruchomości.

Świadczymy pełny zakres usług księgowych prowadzony przy zastosowaniu zasad zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zgodnie z wymogami w tym zakresie stawianymi przez ustawę z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze oraz przez ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych i są to między innymi:

  • wystawianie rachunków i faktur VAT dla posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali, najemców i kontrahentów,
  • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat opłat eksploatacyjnych i wymiarów czynszu,
  • imienne powiadamianie posiadaczy spółdzielczych praw do lokali , właścicieli lokali, najemców i kontrahentów o stanie ich rozrachunków,
  • rozliczanie procesów budowy środków trwałych w Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • rozliczanie procesu przenoszeniu spółdzielczych praw do lokali w własności odrębną,
  • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy spółdzielnia mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie w imieniu Spółdzielni mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
  • sporządzanie w imieniu Spółdzielni mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,
  • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali i najemców zaliczek związanych z usługami medialnymi,
  • sporządzanie miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Spółdzielni mieszkaniowej,
  • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali i najemców,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni mieszkaniowej obejmującego:
  • sprawozdanie finansowe Spółdzielni mieszkaniowej zgodnie z art. 45, 46, 47 i 48 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości, w formie pełnej względnie uproszczonej,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej Spółdzielni mieszkaniowej,
  • zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
  • zestawienie nadpłat i zaległości posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali i najemców,
  • zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,
  • kartoteki posiadaczy spółdzielczych praw do lokali, właścicieli lokali i najemców

Nad poprawnością, rzetelnością i prawidłowością świadczonych usług czuwa wykwalifikowany zespół doświadczonych pracowników posiadających wymagane prawem uprawnienia i certyfikaty.

Usługi związane z audytem i weryfikacją ksiąg rachunkowych to między innymi:

  • weryfikacja ksiąg rachunkowych Spółdzielni mieszkaniowej,
  • weryfikacja sprawozdania finansowego Spółdzielni mieszkaniowej,
  • usługi są wykonywane przez Biegłych Rewidentów posiadających stosowne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie.

W naszym zakresie usług zawiera się również:

Obsługa techniczna nieruchomości

  • Nadzór na służbami serwisowymi w celu zapewnienia bieżącej konserwacji instalacji obiektów budowlanych, budynków, budowli i urządzeń wyposażenia technicznego, oraz zapewnienia utrzymania instalacji technicznych w ciągłej sprawności
  • Bieżąca współpraca z właścicielami oraz doradztwo techniczne przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji
  • Nadzorowanie realizacji świadczeń gwarancyjnych kontrahentów
  • Prowadzenie okresowych przeglądów oraz kontroli technicznych
  • Nadzór, kontrola i koordynacja realizacji zawartych umów na dostawy usług dla nieruchomości w zakresie:
    kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
  • prac konserwatorskich i remontowych
  • dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
  • utrzymania czystości
  • ochrony
  • Nadzór realizacji prac remontowych i modernizacyjnych w ramach opracowanych budżetów.
  • Sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w imieniu właścicieli obiektu.

Obsługa finansowo-księgowa

  • Analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowania nieruchomości.
  • Wdrażanie działań zmierzających do generowania przychodu z części wspólnych nieruchomości.
  • Pełna obsługa księgowa spółdzielni mieszkaniowych.

Obsługa prawna

  • Doświadczony dział prawny świadczy pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowych. Organizuje również szkolenia dla nowo powołanych członków zarządów oraz rad nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych na temat odpowiedzialności związanej ze sprawowaną przez nich funkcją.

Proponujemy skorzystać z naszej oferty nie tylko w zakresie usługi administrowania nieruchomością, ale również uczestnictwa w podsumowaniu działalności Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej, czy w lustracji. Rodzaj usługi uzależniony jest od oczekiwań zleceniodawcy.